1. Zhodnotit subjektivní příznaky, objektivní nálezy a výsledky vyšetření pacientů hospitalizovaných v Nemocnici na Homolce v akutní fázi myokarditidy či perimyokarditidy.

2. Zhodnotit heterogenitu onemocnění zkoumaného souboru a demonstrovat tvrzení a informace z teoretické části této práce na konkrétním souboru pacientů.

3. Porovnat subjektivní příznaky, objektivní nález, výsledky EKG, ECHO, RTG, magnetické rezonance srdce (CMRI), SKG a laboratorních vyšetření u pacientů s iniciální hladinou troponinu I do 0,06 ng/ml a pacientů s iniciální hladinou troponinu I vyšší než 0,06 ng/ml.

Více

V této kategorii jsou uvedeny podrobnosti k metodice jednotlivých zkoumaných parametrů.

Zkoumaný soubor tvoří pacienti, kteří byli hospitalizováni na kardiologickém oddělení Nemocnice na Homolce mezi 1. lednem 2002 a 31. prosincem 2016 s diagnózou myokarditidy či perimyokarditidy. Myokarditida či perimyokarditida byla v tomto zkoumaném souboru definována na základě diagnostiky ošetřující kardiologa.

Zkoumaný soubor tvoří 30 pacientů (z toho 24 mužů a 6 žen) průměrného věku 35 ± 14 let a průměrnou dobou hospitalizace 7 ± 4 dny.

Více

V této kategorii jsou shrnuty výsledky všech zkoumaných parametrů. U některých z nich (např. subjektivní příznaky a objektivní nález) bylo popsáno až deset různých nálezů. Některé charakteristiky dosáhly při porovnání skupin pacientů s iniciální negativní hladinou troponinu I a s iniciální pozitivní hladinou troponinu I vysoké statistické významnosti.

Více

Zkoumaný soubor tvořili většinou mladí muži do 40 let věku. Většina pacientů měla zvýšenou iniciální hladinu troponinu I a celkově soubor vykazoval silnou heterogenitu v otázce symptomů i výsledků vyšetření.

V případě tohoto zkoumaného souboru byl zvýšen troponin I u 77 % pacientů, ovšem nemusel odpovídat jejich klinickému obrazu,jak je blíže popsáno v tomto článku.

Více