Vážení a milí návštěvníci webových stránek www.myokarditida.cz, jmenuji se Jan Habásko a jsem zakladatelem a správcem tohoto webového průvodce, určeného pacientům s diagnostikovanou myokarditidou a jejich rodinám a blízkým. Jsem studentem Gymnázia Jana Nerudy v Praze a sám jsem myokarditidou onemocněl, proto vím, v jaké situaci se nyní nacházíte a jak se cítíte.

(English below)

Při vyhledávání informací o této nemoci jsem na internetu našel buď odborné články, které lidem, kteří se alespoň trochu nevyznají v biologii a medicíně, nic nového neřeknou, ba naopak je ještě více vyděsí množstvím lékařských termínů a statistik nebo jsem na webových stránkách našel diskuze laiků, kde nemusí být uvedené informace správně formulované. Nenašel jsem tedy žádnou stránku, kde bych se srozumitelně a přehledně v češtině dozvěděl, s čím se nyní potýkám, a co vše mě do budoucna čeká.                                                                                                                                                                                                                                                   Samozřejmě jsem chtěl znát „svého nepřítele“ co nejlépe, a proto jsem si nastudoval velké množství odborných článků a publikací a po poradě s lékaři a mými blízkými jsem se rozhodl, že se o informace podělím a že vytvořím webového průvodce pro ostatní pacienty a jejich rodiny. Vynasnažím se předložit zde srozumitelně a přehledně, co je myokarditida, jaké jsou možnosti její léčby a mnoho dalších informací, které s ní souvisí.                                                                                                                           Kromě údajů o nemoci samotné si na těchto stránkách můžete přečíst příběhy dalších lidí a novinky z oblasti výzkumu. Ve speciální kategorii Slovo lékařů najdete rozhovory s odborníky z kardiologie, imunologie a zobrazovacích metod, kteří se diagnostikou a léčbou myokarditidy zabývají.

Vedoucí školního projektu, v jehož rámci tento průvodce vznikal:

Mgr. Štěpán Mička – Gymnázium Jana Nerudy, Praha

MUDr. Lucie Šedivá, Ph.D. – Vedoucí lékařka antiarytmické jednotky Nemocnice na Homolce

Konzultanti:

doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. – II. interní klinika 1. LF UK a VFN a Centrum pro kardiomyopatie

MUDr. René Čamek – Vedoucí kardiologického a interního oddělení Ústavu preventivního a sportovního lékařství spol. s r.o.

MUDr. Veronika Stará – Kardiologická ambulance Pediatrické kliniky 2. LF UK FN Motol

MUDr. Radana Zachová – Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Theodor Adla – Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Za poskytnutí článků a inspiraci děkuji:

Leslie T. Cooperovi, Jr., M. D., Professor of Medicine – Vascular Centre a Department of Cardiovascular Diseases Mayo Clinic, Florida, USA

Srdečně také děkuji firmě SVĚT IT s.r.o., která bezplatně spravuje hosting a doménu těchto stránek a zasloužila se o jejich grafickou úpravu a v neposlední řadě děkuji z celého srdce svým rodičům za pomoc a podporu.                                                                                                                                                                                   Tento webový průvodce má i svou e-mailovou adresu: info@myokarditida.cz. Můžete na ni zasílat dotazy, týkající se informací uvedených na těchto stránkách nebo informací obecného charakteru. S případnými dotazy, týkajícími se právě probíhající léčby, se prosím obraťte na lékaře. Nepříslušelo by mi a ani bych Vám nemohl na tyto dotazy odpovědět.                                                                                                                                                                                                                                       Doufám, že zde najdete veškeré informace, které hledáte a že Vám ve Vaší situaci alespoň trochu pomohou.

Jan Habásko

———————————————————————————————————————————

Dear visitors,

Welcome to the website www.myokarditida.cz,

My name is Jan Habásko and I am the founder and administrator of this web handbook designed for patients with diagnosis of myocarditis and their families and relatives. I am a student of Jan Neruda Grammar School in Prague in the Czech Republic and had myocarditis myself. Therefore I know your situation very well and also your feelings.

During my research about myocarditis on the Internet, I have discovered lots of medical articles, many of which are not a suitable resource for people who are not experienced in biology and medicine. On the contrary, they can be terrified by the number of medical terms and statistics. Or I have found websites with discussion by laymen, where the information could be formulated incorrectly. I did not find any website with intelligible and well-arranged information about myocarditis – what is my disease, discussing what I should expect in the future and so on.

Of course, I wanted to get to know my disease as thoroughly as possible and therefore I have studied a huge amount of medical articles and books and after consultations with medical doctors and my relatives have decided to share my findings about myocarditis. To this end, I determined to create a handbook for other patients and their families. I will do my best to present everything as intelligible and clearly as possible covering issues such as what is myocarditis, what kind of treatments exist and other information associated with this disease.

Furthermore, I will present on these websites stories of other patients with myocarditis and news from existing and ongoing medical research. Furthermore, a section names What do the Doctors Say? is filled with interviews with experts from cardiology, immunology and imaging methods, who deal with the diagnostics and treatment of myocarditis.

Naturally, I did not create this project alone, and therefore I would like to express my thanks here to people who shielded and supported the projects and invested their free time in this project and controlled it professionally. My big thanks belong to these people:

Chief of my project:

Mgr. Štěpán Mička – Grammar School of Jan Neruda, Prague

Lucie Šedivá M.D., Ph.D. – Chief of antiarrhythmic department of Hospital Na Homolce

René Čamek M.D. – Chief of cardiologist and internal department of The Institute of preventive and sports medical science spol. s.r.o.

Consultants:

Petr Kuchynka M.D., Ph.D., associate professor – 2nd Department of Medicine-Department of Cardiovascular Medicine of 1st Medical School and General University Hospital in Prague

René Čamek M.D. – Chief of cardiologist and internal department of The Institute of preventive and sports medical science spol. s.r.o.

Veronika Stará M.D. – Cardiologist doctor office of Pediatric Clinic of 2nd Medical School and Motol Hospital

Radana Zachová M.D. – Institute of Immunology of 2nd Medical School and Motol Hospital

Theodor Adla M.D. – Clinic of Imaging methods of 2nd Medical School and Motol Hospital

Many thanks for articles and inspiration:

Leslie T. Cooper, Jr., M.D., Professor of Medicine – Vascular Centre a Department of Cardiovascular Diseases Mayo Clinic

My heartfelt thanks go also to the company SVĚT IT s.r.o. for free administration of web hosting and the domain and for graphic adjustment of the websites and last but not least I thank my parents for help and support.

I hope that you will find all information you are looking for and that these websites will give you at least a small help in your situation.

Jan Habásko